Search here:
 

Bilgilendirme Politikası

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu bilgilendirme politikası, Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı bilgilendirmelere ilişkin esasları belirler.

Bu politika 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn“), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği“), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Bilgilendirme politikasında amaç, Şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Şirket’in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket’e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilân ederek; yatırımcı ilişkileri birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uyum göstermek ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Madde 3: Bilgilendirme Esasları

Şirket’in bilgilendirme politikası yönetim kurulunun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Bu politika çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları, periyodik olarak çıkarılan mali tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, Şirket internet sitesi (www.obase.com), özel durum açıklamaları, ticaret sicil gazetesi aracılığı ile yapılan ilân ve duyurular, telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri, sosyal medya, yazılı ve görsel medya, yatırımcılarla yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarıdır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket’e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Şirket’in ara dönem ve yıllık finansal ve operasyonel sonuçlarının açıklanmasını takiben, analist ve yatırımcıların sorularını cevaplamak ve kamu nezdinde tartışmak üzere telekonferanslar organize edilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler.

Kural olarak, Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, yönetim kurulu üyeleri, CEO, CFO, yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi tarafından yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri yatırımcı ilişkileri birimine yönlendirilir.

Bilgilendirme politikası kapsamında “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirket’in yönetim kurulu üyeleri veya Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca; yatırımcı ilişkileri birimi, Şirket’in yurt içi ve yurt dışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Şirket adına iletişimde bulunabilecektir.

Şirket, yurt içi ve yurt dışı basın-yayın organları veya sair kanallarda yer verilen haber ve söylentileri, Şirket bünyesinde izler. Söz konusu organlar veya kanallarda Şirket ile ilgili ilk defa kamuya açıklanan veya daha önce açıklanmış ancak Şirket’in açıklandığından farklı olan haber veya söylentilerin var olması durumunda; Şirket söz konusu haber veya söylentileri kendi bünyesinde değerlendirir ve gerek görmesi halinde, derhâl SPKn ve Özel Durumlar Tebliği kapsamındaki düzenlemeler uyarınca kamuya bilgilendirme yapılır.

Basın-yayın organlarında yayınlanmış olan fakat SPKn ve Özel Durumlar Tebliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklama yükümlülüğüne neden olmayan haber veya söylentiler için ise Şirket dilerse ilgili düzenlemeler uyarınca kamuya açıklama yapabilir. Söz konusu açıklamalar, farklı iletişim kanalları kullanılabileceği gibi Şirketin internet sitesinde de (www.obase.com) ilân edilebilir.

Özel durum açıklamaları, yatırımcı ilişkileri birimi tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP“) iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Şirket, SPKn ve Tebliğ kapsamında içsel bilgilere sahip olan kişileri söz konusu bilgileri gizli tutması için bilgilendirir. Şirket, Şirket’in çalışanlar ve Şirket ile işbirliği nedeniyle gizli bilgiye erişimi olan kişiler, SPKn ve Tebliğ uyarınca kamuya duyurulması gereken bilgileri kamuya açıklanana kadar gizli tutar ve her ne sebeple olursa olsun yetkisiz üçüncü kişiler ile paylaşmaz. Fakat herhangi bir Şirket çalışanı veya iş ortağının tarafından daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlenirse, durum derhâl yatırımcı ilişkileri birimine bildirilir. Bu yatırımcı ilişkileri birimi tarafından mevzuat hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP’a iletilir.

SPKn ve Tebliğ uyarınca içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi yönünde bir karar alınması halinde ise Şirket, Şirket’in çalışanlar ve Şirket ile işbirliği nedeniyle gizli bilgiye erişimi olan kişiler, söz konusu ertelemeye ilişkin olarak bilgilendirilir. Söz konusu kişi ve iş ortaklarının erteleme kararına riayet etmesi için Şirket tarafından gerekli tüm tedbirler olağan hayat akışı çerçevesinde alınmaktadır.

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket internet sitesinde (www.obase.com) ilân edilir.

Şirket ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP’ta açıklanabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

Bilgilendirme politikası, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yatırımcı ilişkileri birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

 

Detaylı bilgi ve iletişim için : yatirimciiliskileri@obase.com